2019-2020 оқу жылы да аяқталды! » КГУ "Экономический лицей"
East Kazakhstan region
Municipal public institution
"Economic Lyceum"
Education Department of Semey district
Reception room :
+7(7222) 32-75-15
bookkeeping:
+7(7222) 36-03-11
Version for
visually impaired
» » 2019-2020 оқу жылы да аяқталды!
03
July
2020

2019-2020 оқу жылы да аяқталды!


30 маусым күні «Economic Lyceum» КММ бітіруші түлектері UNT сәтті тапсырды. Бәсекелестік жағдайында мектеп бітіруші түлектер жоғары нәтижелерге қалай қол жеткізе алады?! 

Жақсы нәтижеге жету өте қиын, сондықтан бүгінгі лицей оқушыларына дұрыс түсіндіру жұмыстары жүргізілуі керек. 

Жыл сайын білім беру мекемесінде лицей оқушыларын басты оқу сынағына – үлкен өмірге қадам басып, білімдерін тексеру емтиханына дайындық жүргізіледі. 

Тек Economic Lyceum педагогикалық ұжымы тарапынан жүзеге асырылатын тыңғылықты әрі жүйелі жұмыс қана осындай нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік берді. 

UNT негізгі мақсаты жалпы орта білім беретін мектеп түлектерінің білім сапасын тәуелсіз сыртқы бақылау түрінде бағалау болып табылғандықтан,   оған дайындық лицейдегі алғашқы оқу күнінен басталады. Teachers оқыту барысында жаңа оқыту әдістері мен тәсілдерін қолданады. Лицейдің педагогикалық ұжымының барлық жұмысы бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған.  

UNT дайындық 9-сыныптан бастап жүргізіледі. Алдымен, теориялық мықты негізді қалыптастырып алу керек. Бұл ретте түрлі деңгейдегі есептер, тапсырмалар, теңдеулер, бір есепті шешудің түрлі жолдары қарастырылады. Әр оқушыға өзіне түсінікті әрі ыңғайлы әдісті таңдау ұсынылады. 

Осы жұмыспен қатар, логикалық және аналитикалық ойлауды дамытуға, ізденімпаздықты, мәтінді оқу және есеп шартын түсіну сынды дағдыларды қалыптастыруға ерекше мән беріледі.  Оқушылар қойылған сұрақтарға дәлелді жауап беріп үйреніп керек. Рационалды есептеу техникасына көп уақыт бөлінеді.

Бұл бір мақсатпен қана жасалады: әр есептің шығу жолын есте сақтап қалу мүмкін емес, алайда егер оқушы есепті шығарудың бірнеше жолын білсе, дұрыс жолды таңдай алса, есептің шешуінің де дұрыс болу мүмкіндігі жоғары. 

Қолданбалы курстар, таңдау курстарының да орны ерекше. Осы сабақтарда лицей оқушылары мектеп бағдарламасында ұшыраспайтын, бірақ математика, физика, химия, биология сабақтарынан UNT енгізілген тапсырмаларда кездесетін кейбір тақырыптарды қарастырады.

Сабақ барысында оқушылар қарастырылатын тақырып бойынша кез келген сұраққа жауап немесе кеңес ала алады. Әр оқушы сабақ кезінде өз жұмысына үнемі есеп беріп отыру керек. 

Қашықтықтан оқыту барысында педагогтар мен лицей оқушылары ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, әртүрлі сандық платформалары мен білім беру порталдарымен белсенді жұмыс істеу арқылы UNT дайындықты жалғастыру мүмкіндігіне ие болды. Лицей оқушыларына ZOOM видеоконференциясы арқылы жеке және топтық кеңестер, дайындық сабақтары өткізілді.

Teachers бұлтты технологияларды қолдана отырып, әр түрлі оқу контентін жасақтады. Бұл кезеңде барлық пәндерден түрлі оқыту бейне сабақтары бар өзіміздің қазақстандық «BilimLand», жаратылыстану-ғылыми бағыттағы танымдық фильмдер жинақталған «Twig-Bilim» сандық білім беру порталдарымен жұмыстың маңызы зор болды. Сондай-ақ оқушылардың «iTest.kz» білім беру порталын қолдану мүмкіндігі  және тақырыптық тестілерді, кез келген пәннен UNT тестілерін орындау мүмкіндігі де болды.   Бұл порталдың құндылығы тек әр пән бойынша жинаған ұпай сандары мен нәтижесін ғана көрмейсің, сондай-ақ есептерді дұрыс шығару жолын да талдауға болады. Сонымен қатар, емтиханға дайындық барысында Ұлттық тестілеу орталығының сайты мен UStudy компаниясының тест тапсырмалары да өте көп пайдасын тигізді. 

Мектеп бітіруші түлектерді дайындау барысында сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамытудың, әсіресе, оқу сауаттылығын қалыптастыру мен дамытудың маңызы зор.  

Заманауи техникалық құрылғыларды қолданудың маңызы зор болды: барлық пәндер бойынша бағдарламалық жабдықтауы бар «Clever touch» интерактивті панелі, биологиялық жүйелердің қызметі мен ұйымдастырылуын жан-жақты сипаттауға арналған жоғары сапалы компьютерлік анимациялары бар «Mozaik education» панелі. 

UNT дайындық мектеп пәндеріне жүйелі әрі тыңғылықты дайындалуды алмастыра алMayды. Кез келген дәстүрлі емтиханға дайындық секілді жоспарлы қайталау, жинақтау және әр түрлі тараулар бойынша білімдерді жүйелеуден тұрады. 

Лицей оқушыларының UNT дайындығы оқушылардың тек білімін қалыптастырып қана қойMayды, сондай-ақ оқушылардың бойында өздігінен жұмыс істеу, бос уақыты ұйымдастыру, жинақылық, мақсаттылық сынды қасиеттерді де қалыптастыруға септігін   тигізеді.  

Биылғы оқу жылында бітіруші түлектердің ата-аналарымен бірлескен, тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеу өз оң нәтижелерін берді. Қашықтықтан оқыту барысында ата-аналар өз балаларына бағыт-бағдар беріп, топ кураторы мен барлық ұстаздар қауымының кеңестері мен өтініштерін үнемі назарда ұстады. Выпускники КГУ «Экономический лицей» успешно сдали ЕНТ 30 июня. Как выпускникам  удаётся показывать высокие результаты в условиях жёсткой конкуренции?! 

Идти к успеху всегда сложно, очень важно донести это до сегодняшних лицеистов.

Ежегодно в учебном заведении преемственно проводится кропотливая работа по подготовке лицеистов к главному учебному испытанию – проверке знаний перед вступлением во взрослую жизнь.

Только слаженная системная работа, осуществляемая педагогическим коллективом Экономического лицея, позволила достигнуть данных результатов.  

Так как основной целью ЕНТ является оценка качества знаний выпускников средних школ в форме независимого внешнего контроля, то и подготовка к нему реализуется с первых дней обучения в лицее. Учителя используют в процессе преподавания новые подходы,  методы, средства обучения. Можно сказать, что работа всего педагогического коллектива лицея направлена  на   развитие качеств конкурентоспособной личности.

Подготовка к ЕНТ – проводится, начиная с девятого класса. Для начала надо сформировать прочные базовые знания по теории. Для этого рассматриваются задачи, примеры, уравнения различного уровня сложности, несколько способов решения одного и того же задания или задачи. Каждому учащемуся предлагается выбрать тот способ решения, который ему наиболее понятен и приемлем. 

Параллельно решается другая важная задача - развитие логического и аналитического мышления, наблюдательности, умения читать текст и понимать условие. Ребята должны аргументированно отвечать на поставленные вопросы. Много времени уделяется технике рационального вычисления. Это делается с одной целью: невозможно запомнить все тонкости решения каждой задачи. Но если ребенок знает способы решения и умеет выбрать правильный к определенной задаче, то успех обеспечен. 

Огромную роль играют прикладные курсы, курсы по выбору. Именно на этих уроках лицеисты получают дополнительные теоретические и практические знания по темам, не предусмотренным для изучения в школе, но включенные в задания по математике, физике, химии, биологии на ЕНТ. 

На уроке ребята имеют возможность получить ответ или консультацию по любому вопросу текущей темы. Идет постоянный анализ своей деятельности на уроке каждым лицеистом. 

В условиях дистанционного обучения педагоги и лицеисты имели возможность продолжить подготовку к ЕНТ благодаря использованию средств информационно-коммуникационных технологий, активной работе с различными цифровыми платформами и образовательными порталами. С лицеистами проводились как групповые, так и индивидуальные консультации средствами для видеоконференций ZOOM

Педагоги разрабатывали различный учебный контент и делились им посредством облачных технологий. Большим подспорьем в это период стал наш казахстанский цифровой образовательный портал «BilimLand», содержащий большой банк видеоуроков по всем предметам, «Twig-Bilim», где размещено множество познавательных фильмов естественно-научной направленности. Также ученики имели возможность пользоваться образовательным порталом «iTest.kz» и решать как тематические тесты, так тесты ЕНТ по любому предмету. Ценность этого портала в том, что он не только выдает результат, но и предлагает посмотреть правильное решение каждой задачи. Кроме того, для подготовки к экзаменам хорошим помощниками были сайты Национального центра тестирования и компании UStudy.

Главным в процессе подготовки выпускников является развитие критического мышления в обучении, в частности, для развития навыков грамотности чтения. 

Важно было использование современных технических средств: интерактивная панель «Clever touch»  с образовательным программным обеспечением по всем предметам, в том числе «Mozaik education», в котором представлены высокоточные компьютерные анимации с подробным описанием организации и функционировании биологических систем.

Подготовка к ЕНТ не подменяет систематическое изучение школьных предметов. Как любая традиционная подготовка к экзамену, она включает планомерное повторение, обобщение и систематизацию знаний различных разделов.

Подготовка лицеистов к ЕНТ способствует не только формированию знаний, но и воспитывает у обучающихся самостоятельность, организованность, целеустремлённость.

Значимую роль, особенно в этом учебном году, сыграла тесная сплоченная связь с родителями выпускников, которые направляли своих детей, выполняли просьбы и рекомендации не только куратора, но и всех учителей при дистанционном обучении.